TTXVN
Theo http://www.tuyengiao.vn/thoi-su/499-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-theo-tung-dia-phuong-133836