Hình ảnh: 6 quan điểm triển khai giải pháp thực hiện cam kết về ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam số 1
T. Anh
Nguồn tin: https://tapchitaichinh.vn/info-media/6-quan-diem-trien-khai-giai-phap-thuc-hien-cam-ket-ve-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-cua-viet-nam-351230.html