Hình ảnh: 96% cơ sở khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip số 1

Hướng dẫn người dân KCB bằng căn cước công dân gắn chip

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), BHXH Việt Nam đã triển khai thực hiện nhiều dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công (DVC) quốc gia và của ngành.

BHXH Việt Nam thông tin, tính đến ngày 20/2/2023, về kết nối, chia sẻ dữ liệu và sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, ứng dụng định danh điện tử quốc gia thay thế thẻ BHYT giấy để khám chữa bệnh BHYT: Hệ thống đã xác thực trên 74,4 triệu thông tin nhân khẩu có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, hệ thống của BHXH Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ gần 96,3 triệu lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Toàn quốc đã có 12.268 cơ sở KCB triển khai KCB BHYT bằng căn cước công dân gắn chip (đạt 96% tổng số cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc), với gần 11,8 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân gắn chip phục vụ làm thủ tục KCB BHYT.

Về triển khai tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia: Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý gia hạn 587 thẻ BHYT thông qua dịch vụ gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng thông qua Cổng DVC BHXH Việt Nam và Cổng DVC quốc gia.

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí: Đến nay, BHXH 2 địa phương triển khai thí điểm (Hà Nội và Hà Nam) đã tiếp nhận và giải quyết 12.455 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 502 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm DVC liên thông này.

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp: BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 60.115 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Phó Tổng giám đốc BHXH Đào Việt Ánh cho biết, nhằm triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, BHXH Việt Nam đã có nhiều nỗ lực và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật là việc đi đầu, chủ động trong kết nối, chia sẻ đồng bộ dữ liệu thông tin với các bộ, ngành liên quan; cung cấp DVC trực tuyến; kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư... Qua đó, góp phần mang đến những tiện ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. 

Đáng chú ý, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh kết nối, trao đổi, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành để "làm giàu" thêm các cơ sở dữ liệu của ngành, Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, phục vụ giải quyết quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Trong đó, kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu khai sinh, khai tử, hưởng chế độ tử tuất, mai táng phí với Bộ Tư pháp; bổ sung, điều chỉnh, chuẩn hóa dữ liệu trao đổi, chia sẻ với Tổng cục Thuế; hoàn thiện kết nối kỹ thuật, xây dựng quy chế kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường; kết nối, đồng bộ; duy trì việc kết nối, cung cấp số liệu với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia để phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ….

Trong năm 2023, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục đảm bảo và kiện toàn hệ thống công nghệ thông tin để tiếp tục đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành liên quan; tiếp tục rà soát, làm sạch thông tin dữ liệu y tế, bảo hiểm, thuế; tiếp tục triển khai chống trục lợi BHXH, BHYT, trong đó, phấn đấu khoảng 80% cơ sở KCB sử dụng căn cước công dân gắn chip để xác thực sinh trắc học.

Thu Cúc

Nguồn tin: https://baochinhphu.vn/96-co-so-kham-chua-benh-bhyt-bang-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-102230222154211296.htm