Tại Hội nghị, đại diện cơ quan thuế tỉnh Lạng Sơn đã phổ biến một số nội dung chính của Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước; Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022; Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Các doanh nghiệp tham dự đã trực tiếp đối thoại với cơ quan thuế về những vướng mắc, khó khăn về: chính sách thuế mới; sử dụng hoá đơn điện tử; khấu trừ miễn, giảm thuế; Kê khai thuế... Đồng thời, tiếp nhận, giải đáp thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị mà các doanh nghiệp đã nêu.

Lãnh đạo Cục thuế tỉnh Lạng Sơn cho biết, kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm trên địa bàn Tỉnh có nhiều khởi sắc rất đáng khích lệ. Theo đó, ước thu ngân sách nhà nước của toàn ngành Thuế Lạng Sơn khoảng 1.340 tỷ đồng, đạt 59,6% dự toán Bộ Tài chính giao; đạt 57% dự toán UBND Tỉnh giao, bằng 87% so với cùng kỳ năm 2021.

Để đạt được những kết quả tích cực nêu trên, toàn ngành Thuế tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực triển khai cụ thể, đồng bộ các giải pháp thu thuế; kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, nộp thuế; quản lý chặt chẽ việc sử dụng hóa đơn, chứng từ; tích cực triển khai hóa đơn điện tử, mở rộng dịch vụ thuế điện tử; tăng cường kiểm soát, đôn đốc nộp thuế đối với các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh...

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng tích cực thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế, tích cực thu hồi nợ đọng thuế; bảo đảm thu đúng, thu đủ các khoản thuế, phí, lệ phí, tránh tình trạng nợ đọng thuế...

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/cuc-thue-tinh-lang-son-pho-bien-chinh-sach-thue-moi-va-doi-thoai-voi-doanh-nghiep-349075.html