Triển khai thực hiện Quyết định số 917/QĐ-BTC ngày 29/4/2021 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có Quyết định số 1652/QĐ-TCT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Theo đó, Kế hoạch của Tổng cục Thuế đặt ra mục tiêu cụ thể trước mắt triển khai ngay các hướng dẫn cơ quan Thuế các cấp, các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành.

Thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu ngành Thuế với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đăng ký doanh nghiệp phục vụ xác thực, định danh và cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa.

Đồng thời, hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 40% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa. Phối hợp với bộ, ngành để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bước sang năm 2022, ngành Thuế tập trung thực hiện giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa xuống còn tối đa 30 phút cho mỗi lần giao dịch; tối thiểu 30% người nộp thuế khi thực hiện thủ tục không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục trước đó;Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa xuống trung bình còn tối đa 30 phút/01 lần đến giao dịch..

Với giai đoạn năm 2023-2025, Tổng cục Thuế đặt mục tiêu hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu ngành Thuế với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính phục vụ cho việc cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa; có 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

Đồng thời, tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được giải quyết thành công trong mỗi năm thêm 20% cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Tăng năng suất lao động trung bình trong việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa một số công việc trong quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 15 phút/01 lượt giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/01 hồ sơ vào năm 2025.

Trong giai đoạn này, ngành Thuế cũng phấn đấu điện tử hóa việc giám sát, đánh giá kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức công khai, minh bạch, hiệu quả. Đưa mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Tổng cục Thuế yêu cầu toàn Ngành tập trung triển khai hoàn thiện văn bản chỉ đạo, triển khai kế hoạch và quy trình hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục thuế; Tạo cơ sở dữ liệu hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục gắn với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính; Đổi mới tổ chức quản lý, kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hóa trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông…; Mở rộng tiếp nhận, giải quyết thủ tục theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính; Nâng cao tính chủ động, hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa; Đổi mới việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/day-manh-trien-khai-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-342628.html