Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 6 Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 về kinh doanh hàng miễn thuế của Chính phủ quy định về hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế.

"7. Hàng hóa là hàng mẫu, hàng dùng thử đưa vào cửa hàng miễn thuế cho khách mua hàng dùng thử (giấy thử mùi nước hoa, rượu, mỹ phẩm, nước hoa,...), túi, bao bì nhập khẩu để đựng hàng miễn thuế cho khách mua hàng, doanh nghiệp thực hiện quản lý riêng hàng hóa này, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và phải báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 24 Nghị định này".

Tại Điều 9 Nghị định số 100/2020/NĐ-CP quy định rõ về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế.

"1. Đối với hàng hóa tạm nhập khẩu từ nước ngoài, khu phi thuế quan và kho ngoại quan: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

2. Đối với hàng hóa từ nội địa đưa vào cửa hàng miễn thuế, kho hàng miễn thuế: Doanh nghiệp phải thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế danh sách hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế theo Mẫu số 10/DSHH Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 100/2020/NĐ-CP và gửi đến hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. Sau khi nhận được phản hồi của hệ thống xử lý dữ liệu điện tử, doanh nghiệp được đưa hàng hóa vào cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế. Chi cục Hải quan xác nhận thực tế hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế trên cơ sở thông báo danh sách hàng hoá của doanh nghiệp thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử".

Như vậy, cửa hàng muốn đưa lô hàng nước hoa mini dùng thử vào bán tại cửa hàng miễn thuế thì thực hiện các bước theo quy định tại Khoản 7 Điều 6, Điều 9 Nghị định số 100/2020/NĐ-CP nêu trên.

Để biết thêm chi tiết, đề nghị bà Trang liên hệ với Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế để được hướng dẫn cụ thể.

Mai Chi

Nguồn tin: https://baochinhphu.vn/dua-hang-vao-ban-tai-cua-hang-mien-thue-can-dieu-kien-gi-102230202093305466.htm