Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được các Giấy xác nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu, các Giấy xác nhận này thường có hiệu lực kể từ ngày ký trong đó có một số Giấy xác nhận cấp mới có nội dung thay thế Giấy xác nhận đã được cấp trước đây của doanh nghiệp.

Trong khi thông thường cơ quan Hải quan và doanh nghiệp sẽ không nhận được Giấy xác nhận ngay tại thời điểm cấp mới.

Mặt khác doanh nghiệp thường ký hợp đồng nhập khẩu với đối tác nước ngoài và chuẩn bị hồ sơ, thực hiện thủ tục hải quan trên cơ sở Giấy xác nhận đã được cấp trước thời điểm cấp Giấy xác nhận mới nên thực tế đã phát sinh trường hợp phế liệu nhập khẩu được thực hiện thủ tục hải quan và thông quan trên cơ sở Giấy xác nhận đã được cấp trước đây (đã hết hiệu lực tại thời điểm này do Giấy xác nhận mới có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy xác nhận đã cấp).

Do vậy, để tạo thuận lợi cho cơ quan Hải quan và doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhập khẩu theo quy định, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Môi trường tham mưu Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xem xét về thời điểm hiệu lực của Giấy xác nhận, đặc biệt đối với các Giấy xác nhận cấp mới có nội dung thay thế Giấy xác nhận đã cấp trước đây cần có điều khoản thời gian chuyển tiếp.

Theo https://tapchitaichinh.vn/co-che-chinh-sach/go-vuong-hieu-luc-cua-giay-xac-nhan-nhap-khau-phe-lieu-342563.html