Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ KH&CN mở rộng quý I/2021.
 

Theo báo cáo của Đảng ủy Bộ, trong 3 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng Bộ KH&CN tập trung tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19; hoàn thiện cơ chế, chính sách về KH&CN; xây dựng phương án cơ cấu lại các chương trình KH&CN quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp thực sự là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia; KH&CN tiếp tục đồng hành với các ngành, lĩnh vực trong quá trình tái cơ cấu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. Các chương trình KH&CN quốc gia tiếp tục đẩy mạnh triển khai hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển giao công nghệ; các chương trình nghiên cứu cơ bản tiếp tục hỗ trợ các tổ chức KH&CN thực hiện nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đọan 2021 – 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 nhằm cung cấp một phần luận cứ cơ sở khoa học để chuẩn bị xây dựng Đề án Chiến lược phát triển KH,CN và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng trong công tác cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026; kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự một số đơn vị.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ đã thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Cụ thể, Đảng ủy Bộ KH&CN đã tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối với điểm cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì “Nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII” với 7 điểm cầu nội bộ, cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ Bộ; quán triệt, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối tới các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ theo kế hoạch của Trung ương, Đảng ủy Bộ. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4, Kế hoạch của Trung ương và của Đảng ủy Bộ đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15//5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ đã ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quy chế tổ chức hoạt động của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình công tác nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 – 2025. Xây dựng, Ban hành Chương trình công tác năm 2021; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy Bộ. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tham gia, phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ xây dựng Báo cáo về thực hiện Quy định 29-QĐ/TW của Trung ương Đảng quy định về thi hành Điều lệ Đảng và thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng của Ban cán sự và Đảng ủy Bộ…..

Đảng ủy Bộ đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy Bộ; Xây dựng Thông báo thành lập 07 Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ năm 2021; Ban hành và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ.

Ngoài ra, Đảng ủy Bộ đã triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước” trong toàn đảng bộ; chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch năm 2021 và triển khai thực hiện. Các đoàn thể đã vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên trong cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Các tổ chức Công đoàn Bộ và Đoàn thanh niên Bộ tích cực triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chương trình chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận về nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2021. Theo đó, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tiếp tục phối hợp với Ban cán sự Đảng và Bộ trưởng Bộ KH&CN tập trung tham mưu xây dựng và triển khai Nghị quyết, Kết luận của Đảng nhất là về lĩnh vực KH&CN; các nội dung theo quy chế phối hợp.

Tiếp tục triển khai học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết TW4; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI và khóa XII).

Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết của Đảng bộ Khối và của Đảng ủy Bộ, phổ biến, quán triệt đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Bộ, đồng chí Trần Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức đã Công bố Quyết định phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2020 và công bố các Quyết định khen thưởng Đảng năm 2020. Đặc biệt, tại Hội nghị, 11 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được trao Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ KH&CN đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020.
 

Đồng chí Lê Xuân Định, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&CN trao Giấy khen cho 11 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Định, Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN khẳng định, với cách làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành các nội dung đề ra gồm Chương trình làm việc của Ban chấp hành năm 2021; Báo cáo sơ kết công tác Đảng quý I/2021 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021; Thông qua dự thảo Báo cáo công tác của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ quý I/2021 và công bố các Quyết định khen thưởng, đánh giá của các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Thay mặt cho Ban thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Lê Xuân Định chúc mừng các đảng bộ, chi bộ, cá nhân các đảng viên đã đạt thành tích xuất sắc trong năm vừa qua. Đồng thời, Thứ trưởng Lê Xuân Định cũng khẳng định, nhiệm vụ trước mắt của Đảng ủy Bộ KH&CN trong năm 2021 nói chung và quý II/2021 nói riêng còn rất nhiều nhiệm vụ nặng nề đặc biệt là trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội. Đây cũng là thách thức rất lớn đối với tất cả các đơn vị, Thứ trưởng Lê Xuân Định bày tỏ mong muốn trong sự chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đảng bộ, chi bộ đề nghị các cấp ủy phải hết sức linh hoạt, nhạy bén để hoàn thành được khối lượng công việc rất lớn trong thời gian tới, góp phần vào thành công chung của Đảng ủy Bộ.

Theo https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/19995/hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-bo-khcn-mo-rong-quy-i-2021.aspx