Đồng chí Lê Xuân Định - Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&CN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Báo cáo tổng kết năm 2020 và định hướng 2021 của Đảng ủy Cục, đồng chí Đào Mạnh Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy Cục, Phó Cục trưởng cho biết: Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Cục đã vận dụng các hình thức tuyên truyền, vận động bám sát các chương trình của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ KH&CN, các chỉ thị, kết luận, nghị quyết của Trung ương Đảng. Về công tác đào tạo bồi dưỡng đảng viên về lý luận chính trị, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới cũng được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Đảng bộ Cục Thông tin là một trong những đảng bộ hoàn thành việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 cũng như Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 sớm nhất trong Bộ KH&CN. Trong năm 2020, Đảng bộ Cục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức Đảng, đặc biệt là trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tổ chức thực hiện đại hội chi bộ trực thuộc. Sự phối hợp giữa Đảng ủy và Lãnh đạo Cục được duy trì hiệu quả, đảm bảo sự thống nhất cao trong việc xây dựng chương trình công tác. Trong năm 2021, Đảng ủy Cục phấn đấu 100% Đảng viên tham gia học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu kết nạp ít nhất từ 3-4 Đảng viên mới.Đồng chí Trần Đắc Hiến - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng trình bày Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục năm 2020

 

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Cục, đồng chí Trần Đắc Hiến - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng đã trình bày Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục năm 2020, với những ưu điểm, kết quả đạt được: 1) Quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của cấp ủy cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các Chương trình, Kế hoạch công tác của Đảng ủy Cục; 2) Lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đảng và kết quả thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền; 3) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; 4) Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; và 5) Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và thi đua khen thưởng. Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, Báo cáo cũng nêu rõ những điểm còn hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.Quang cảnh Hội nghị

 

Đồng chí Trần Đắc Hiến cho biết, ngay từ đầu năm 2020, Đảng ủy đã chủ động xây dựng Kế hoạch công tác năm 2020, xác định các nội dung cụ thể để thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng trong năm, Ủy ban kiểm tra đã tham mưu cho Đảng ủy xây dựng và chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 đối với tổ chức Đảng và Đảng viên theo quy định. 100% các tổ chức Đảng trực thuộc đã xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện có hiệu quả. Đảng ủy đã chỉ đạo các chị bộ trực thuộc triển khai học tập, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết các Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ đến 100% cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng Bộ. Đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết đó gắn với tình hình thực tế của các tổ chức Đảng, Đảng viên và nhiệm vụ cụ thể của Cục, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đã đề ra… Đảng ủy đã quán triệt tới tất cả cấp ủy và đảng viên trong toàn Đảng bộ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ KH&CN. Ban Chấp hành luôn quan tâm và phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Cục (theo Quy chế phối hợp công tác) trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Định - Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&CN nhất trí với Báo cáo tổng kết năm 2020 và định hướng 2021 của Đảng ủy Cục, cũng như Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành. Các báo cáo đã đề cập đến tất cả các nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng nhất của Đảng ủy Cục trong năm 2020, với những khó khăn, thách thức, giải pháp đặt ra, kể cả những khiếm khuyết cần khắc phục trong thời gian tới. Thứ trưởng đánh giá cao sáng kiến tổ chức tổng kết công tác Đảng ngay sau buổi lễ tổng kết chương trình công tác chung của Cục.

Đồng chí Lê Xuân Định khẳng định đã có sự gắn kết giữa hoạt động công tác Đảng thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác chuyên môn một cách rất bài bản, khăng khít. Đảng bộ Cục được đánh giá là Đảng bộ có tinh thần đoàn kết nhất trí để thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như đảm bảo cho quyền lợi vật chất, tinh thần của Đảng viên. Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ luôn trân trọng và đánh giá cao các hoạt động của Đảng ủy Cục.

Nhất trí với phương hướng hoạt động của Đảng ủy Cục năm 2021, Thứ trưởng nhấn mạnh việc hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ Đảng viên, phát huy tính tiên phong gương mẫu của Đảng viên, đặc biệt là cán bộ quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Thứ trưởng lưu ý hơn nữa, khi thực hiện vai trò quản lý nhà nước, cần đặc biệt chú ý đến hoạt động quản lý nhà nước về thông tin, thống kê KH&CN, đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của Cục. Nhắc lại vai trò quan trọng của xây dựng thể chế cho hoạt động này, thể chế ở đây không chỉ trong lĩnh vực hành lang pháp lý hẹp riêng cho thông tin, thư viện, thống kê, mà còn là hành lang pháp lý cho hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo, Thứ trưởng đề nghị Cục đặc biệt lưu ý nội hàm này. Thứ trưởng đề nghị cần có một hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về nhân lực KH&CN, tổ chức KH&CN, nhiệm vụ KH&CN, cần phối hợp với các đơn vị trong Bộ để đưa vào thông tư quản lý các nhiệm vụ KH&CN, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN trước hết là cấp Quốc gia, rồi cấp Tỉnh, cấp Bộ. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và khó khăn mà Đảng ủy Cục cần chú trọng chỉ đạo và huy động lực lượng cán bộ, đảng viên thực hiện.

Đồng chí Lê Xuân Định cũng lưu ý Đảng ủy Cục về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông tin, thư viện và thống kê, cần phối hợp chặt chẽ với Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; công tác xây dựng Đảng, tạo nguồn và phát triển Đảng viên mới; vấn đề ghép đơn vị, chi bộ; bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng.

Theo https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/19301/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-dang-nam-2020-va-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2021-cua-dang-bo-cuc-thong-tin-khcn-quoc-gia.aspx