Hình ảnh: Infographic: Thương mại, giá cả, vận tải 7 tháng năm 2022 số 1

N.Dương

Nguồn tin: https://dangcongsan.vn/multimedia/infographic/infographic-thuong-mai-gia-ca-van-tai-7-thang-nam-2022-616660.html