Nhiệm vụ chuyển đổi số trong toàn hệ thống

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020. Theo đó, các bộ, ngành phải kế thừa, phát triển các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phù hợp với bối cảnh hiện nay và xu hướng phát triển của thế giới.

Cùng thực hiện nhiệm vụ chung này và định hướng thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) giai đoạn 2021-2030, KBNN đã xây dựng và ban hành Kiến trúc tổng thể CNTT hướng tới Kho bạc số theo Quyết định số 2739/QĐ-KBNN ngày 4/6/2021 gồm: Kiến trúc nghiệp vụ; kiến trúc dữ liệu, kiến trúc ứng dụng; kiến trúc kỹ thuật - công nghệ và kiến trúc an toàn thông tin.

Kiến trúc tổng thể CNTT được KBNN xây dựng phù hợp với Kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số; có sự kết nối và chia sẻ thông tin với các hệ thống dữ liệu quốc gia, các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan. Kiến trúc tổng thể CNTT của KBNN đóng vai trò cốt lõi trong xây dựng và phát triển các hệ thống CNTT phục vụ điều hành và hoạt động nghiệp vụ tại KBNN, giúp nâng cao năng lực quản trị, tăng năng suất hoạt động và chất lượng cung cấp dịch vụ.

Song song với việc xây dựng Kiến trúc tổng thể CNTT, KBNN cũng đưa ra kế hoạch và mục tiêu cho từng giai đoạn phát triển cụ thể. Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, KBNN tập trung vào dữ liệu số theo hướng đẩy mạnh việc liên kết liên thông dữ liệu với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương; củng cố hoàn thiện dịch vụ của kho bạc điện tử; cung cấp các dịch vụ thuộc chức năng nhiệm vụ của KBNN

Giai đoạn 2026-2030, KBNN tiếp tục tập trung liên thông dữ liệu số, đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu mở từ đó cung cấp thêm nhiều dịch vụ mới; đẩy mạnh việc phân tích rủi ro, phân tích dự báo dựa trên dữ liệu lớn, công nghệ trí tuệ nhân tạo, hướng đến hình thành kho bạc số đầy đủ. Chuyển đổi về phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin. Chuyển đổi về nền tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông dữ liệu. Chuyển đổi về hạ tầng kỹ thuật và bảo mật...

Giải pháp đồng bộ thực hiện nhiệm vụ được giao

2022 là năm đầu Kho bạc Nhà nước (KBNN) triển khai bản “Kiến trúc tổng thể hướng tới kho bạc số” nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống theo mô hình quản trị hiện đại, hướng tới Kho bạc số vào năm 2030. Theo đó, KBNN tỉnh Nam Định cũng đang cải cách để hướng tới mục tiêu này.

Cụ thể, KBNN Nam Định tập trung thực hiện việc rà soát, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ hiện đại vào các quy trình, hoạt động nghiệp vụ trên địa bàn như: Dịch vụ công trực tuyến; thanh toán song phương điện tử; thanh toán điện tử với hệ thống ngân hàng, phối hợp thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) với các hệ thống ngân hàng thương mại; quản lý, kiểm soát chi đầu tư qua KBNN…

KBNN tỉnh Nam Định đã mở 41 tài khoản thanh toán và tài khoản chuyên thu với 7 ngân hàng thương mại cổ phần, phối hợp thu tại 50 điểm thu NSNN trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, phí, lệ phí vào NSNN; tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài chính và KBNN.

Bên cạnh đó, KBNN Nam Định đã triển khai thực hiện phối hợp thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của KBNN. Cùng với đó, KBNN Nam Định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến tới các chủ đầu tư, ban quản lý dự án theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và KBNN.

Đồng thời, KBNN Nam Định đã ban hành công văn về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý hồ sơ cam kết chi, kiểm soát chi trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của kho bạc. Theo đó, tiến độ giải ngân của tỉnh Nam Định cũng đã có cải thiện rõ rệt, đưa địa phương đứng trong top đầu về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư cao của cả nước (theo tổng hợp báo cáo từ Bộ Tài chính, hết tháng 5/2022, Nam Định giải ngân đạt khoảng 38,3% kế hoạch vốn được giao).

để thực hiện mục tiêu Kho bạc số vào năm 2030, thời gian tới, KBNN Nam Định sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính toàn diện trên các mặt hoạt động nghiệp vụ, cũng như cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Đồng thời, KBNN Nam Định tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chia sẻ thông tin, dữ liệu điện tử nhằm đơn giản hóa về hồ sơ, thủ tục hành chính và nội dung kiểm soát thanh toán, rút ngắn thời gian giải quyết; tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến và triển khai cổng dữ liệu phục vụ quy trình thanh toán lương, thanh toán tự động điện, nước, viễn thông qua dịch vụ công trực tuyến; gia tăng các tiện ích để hỗ trợ cho người sử dụng.

KBNN Nam Định tiếp tục triển khai chương trình cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ; tập trung tham gia triển khai và hoàn thành đúng tiến độ các đề án, dự án hiện đại hóa công nghệ thông tin trong hệ thống KBNN…./.

 

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/kho-bac-nha-nuoc-nam-dinh-chu-dong-chuyen-doi-so-349140.html