Công ty TNHH công nghệ Pys Việt Nam đề nghị hướng dẫn đối với trường hợp công ty chuyển nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu đi gia công lại ở phía đối tác là doanh nghiệp chế xuất và nhận lại thành phẩm để xuất khẩu thì có đủ điều kiện được miễn thuế hay không? Đồng thời có quy định nào về tỷ lệ % được phép di chuyển hàng đi gia công không?

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, hiện nay theo quy định tại khoản 6, Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP không quy định giới hạn tỷ lệ % khi đưa hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu thuê doanh nghiệp chế xuất gia công lại.

Tổng cục Hải quan cho biết, tại Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP thì trường hợp doanh nghiệp nội địa nhập khẩu hàng hóa để sản xuất hàng hóa xuất khẩu sau đó giao hàng hóa nhập khẩu, bán thành phẩm được sản xuất từ toàn bộ hàng hóa nhập khẩu để thuê doanh nghiệp chế xuất sản xuất, gia công lại tại khu phi thuế quan theo một trong các trường hợp quy định tại điểm a.1, a.2, a.3 khoản 2 Điều 12 thì được miễn thuế xuất khẩu nếu doanh nghiệp nội địa đáp ứng đủ quy định.

Trong đó, sản phẩm thuê sản xuất, gia công tại khu phi thuế quan nhập khẩu vào nội địa Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và hướng dẫn tại Công văn số 3634/TCHQ-TXNK ngày 19/7/2021 của Tổng cục Hải quan.

Theo https://tapchitaichinh.vn/co-che-chinh-sach/khong-quy-dinh-gioi-han-ty-le-hang-chuyen-di-gia-cong-342549.html