Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy triển khai, phổ biến, quán triệt Quy định số 11-QĐi/TW tại các hội nghị báo cáo viên, sao lục văn bản gửi tới các chi, đảng bộ trực thuộc; giới thiệu văn bản trên Cổng thông tin điện tử huyện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, các chi đảng bộ trực thuộc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Quy định 11-QĐi/TW đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Kết quả, cấp huyện đã tổ chức tuyên truyền tại 9 hội nghị với 560 lượt đại biểu tham dự; cấp xã đã tổ chức tuyên truyền tại 164 hội nghị với 8.560 đại biểu tham dự.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Bảo Yên (tháng 6/2020)
Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Bảo Yên (tháng 6/2020)
    Để triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Quy chế số 14-QC/TU ngày 26/9/2019 về  thực hiện trách nhiệm của Bí  thư Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 17-QĐi/TU ngày 04/12/2019 về tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh và nhiều thông báo, kết luận chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy đối với các cơ quan trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy ban hành quy định, quy chế, kế hoạch về trách nhiệm của đồng chí Bí thư cấp ủy cấp huyện trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân để triển khai thực hiện; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó chú trọng đến những vụ việc phức tạp, tồn đọng thời gian giải quyết dài. 
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nghiêm túc thực hiện tiếp công dân định kỳ (1 tháng/lần), thực hiện chủ trì 06 phiên tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; đã tiếp 51 lượt công dân, với số lượng 95 công dân; chỉ đạo giải quyết 27 đơn thư. Đồng thời Thường trực Tỉnh ủy tổ chức đối thoại với nhân dân hằng quý theo Quyết định 783-QC/TU ngày 02/12/2013, để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và chỉ đạo giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; thường xuyên tổ chức nghe các địa phương và các sở, ban, ngành báo cáo những vụ việc khiếu nại phức tạp, những vụ việc còn nhiều vướng mắc để kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm.
 
    Đồng chí Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy tiếp công dân định kỳ 01 lần/tháng; trong trường hợp bận việc đột xuất thì thông báo và tổ chức tiếp dân bù vào thời gian gần nhất và được thông báo trên cổng thông tin điện tử của huyện, thị, thành phố và nơi tiếp công dân; đã chủ trì tiếp 110 lượt công dân được tiếp. Đối với người đứng đầu cấp ủy cấp xã  phường, thị trấn đã tiếp 2.149 lượt công dân.
 
    Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát, đôn đốc người đứng đầu cấp ủy, tổ chức, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền chấp hành quy định về công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết phản ánh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân. Cấp ủy các cấp đã giám sát chuyên đề 11 cuộc với 20 đảng viên; giám sát thường xuyên 13 cuộc với 13 đồng chí Bí thư đảng ủy xã; kiểm tra 02 cuộc với 03 đơn vị và 04 người đứng đầu.
 
    Qua triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW; công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy đã đi vào nền nếp; các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật. Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở có sự phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, hạn chế tối đa các vụ việc khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp; các vụ việc được hướng dẫn giải quyết đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã tích cực, quyết liệt đổi mới lề lối làm việc, lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, lắng nghe dân, giải quyết kịp thời những bức xúc và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đôn đốc, theo dõi các cơ quan chức năng thực hiện thông báo của Thường trực Tỉnh ủy trong việc giải  quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, các vụ việc khiếu nại đông người, vượt cấp để  hạn chế tối đa việc công dân gửi đơn nhiều lần, vượt cấp; xây dựng kế hoạch, nắm tình hình các vụ việc, đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân liên quan đến cán bộ, đảng viên, đặc biệt quan tâm đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, cán bộ liên quan đến nhân sự đại hội các cấp để tham mưu đề xuất xử lý kịp thời.
                            Ngọc Thúy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
Theo http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-dia-phuong/202006/lao-cai-cong-tac-tiep-dan-va-xu-ly-nhung-phan-anh-kien-nghi-cua-dan-di-vao-nen-nep-308193/