Mục tiêu, giải pháp Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 - Ảnh 1
Theo https://tapchitaichinh.vn/info-media/muc-tieu-giai-phap-chien-luoc-xuat-nhap-khau-hang-hoa-den-nam-2030-349116.html