Từ tháng 5/2021 đến nay, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ, việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn.

Để hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã triển khai đẩy mạnh chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác với các ngân hàng thương mại, thực hiện chương trình nộp thuế 24/7. Cùng với đó, tiếp tục triển khai Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu, giúp cho doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu có số lượng lớn tờ khai phải nộp tiền thuế.

Thống kê cho thấy, đến nay, Tổng cục Hải quan đã thực hiện ký thỏa thuận và triển khai và triển khai nộp thuế điện tử với 44 ngân hàng phối hợp thu, trong đó có 37 ngân hàng tham gia chương trình nộp thuế điện tử 24/7, 7 ngân hàng tham gia chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu.

Tổng cục Hải quan cũng đã báo cáo Bộ Tài chính, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 11/9/2021 của Chính phủ xử lý chung đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu hoặc đã nhập khẩu để tài trợ cho Chính phủ, Bộ Y tế, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, các loại hàng hóa này được áp dụng chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng như hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại, tức thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/nganh-hai-quan-tich-cuc-ho-tro-cac-doanh-nghiep-xuat-nhap-khau-340146.html