Tại Quyết định số 1462/QĐ-BTC ngày 22/7/2022, Bộ Tài chính đã công bố 31 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, 114 TTHC sửa đổi thay thế, 75 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực thuế và 1 TTHC trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Quyết định số 1462/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành từ 1/1/2022.
Hình ảnh: Nhiều thủ tục hành chính lĩnh vực thuế được bãi bỏ và thay thế số 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Đồng thời, tại Quyết định số 1464/QĐ-BTC ngày 22/7/2022, Bộ Tài chính công bố các TTHC mới ban hành, sửa đổi thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (4 TTHC mới được ban hành, 15 TTHC sửa đổi, thay thế và 11 TTHC bị bãi bỏ). Quyết định số 1464/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 1/7/2022.
 
Cụ thể, Danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính công bố kèm theo Quyết định số 1462/QĐ-BTC bao gồm: Khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ; khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh; khai thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất thuỷ điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trường hợp nhà máy thuỷ điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh…
 
Danh mục TTHC được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính gồm có: Khai thuế GTGT đối với phương pháp khấu trừ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh thay thế cho khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; khai thuế GTGT đối với phương pháp trực tiếp trên GTGT thay cho khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT; khai thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB thay thế cho khai thuế TTĐB…
Danh mục TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính bao gồm: Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN; thay đổi kỳ tính thuế GTGT, TNDN từ tháng sang quý; khai thuế GTGT, TNCN phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý; khai các khoản thu về hoa hồng dầu khí, tiền đọc, sử dụng tài liệu dầu, khí; khai tạm tính tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia từ các hợp đồng phân chia sản phẩm…

Bên cạnh đó, 11 TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính công bố kèm theo Quyết định số 1464/QĐ-BTC trong lĩnh vực thuế gồm: Cấp hóa đơn lẻ; Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí; Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in; Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử; Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử; Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế...

15 TTHC được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế gồm: Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử/Thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử được thay thế bằng thủ tục Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử/ Thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử/ Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử/Chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; Cấp mã hóa đơn điện tử được thay thế bằng thủ tục Cấp hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế theo từng lần phát sinh; Hủy hóa đơn điện tử được thay thế bằng thủ tục Xử lý hóa đơn điện tử của Cơ quan thuế có sai sót...

Về 4 TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 1464/QĐ-BTC gồm: Đăng ký/Thay đổi đăng ký sử dụng biên lai điện tử; Đăng ký/Bổ sung/Chấm dứt sử dụng thông tin hóa đơn điện tử; Đăng ký/Bổ sung/Thu hồi tài khoản truy cập; Đăng ký sử dụng hình thức tra cứu thông tin hóa đơn điện tử (Bằng hình thức điện tử/hình thức nhắn tin qua số điện thoại di động); Đăng ký kết nối/ Đăng ký dừng kết nối với Cổng thông tin hóa đơn điện tử.

Việt Dũng

Nguồn tin: https://tapchitaichinh.vn/co-che-chinh-sach/nhieu-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-thue-duoc-bai-bo-va-thay-the-350212.html