Từ năm 2013 đến nay, Tỉnh ủy Quảng Trị đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Các đơn vị, địa phương đã xây dựng cổng thông tin điện tử và có liên kết với các hệ thống thông tin của tỉnh, Cổng dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng tốt nhu cầu khai thác thông tin phục vụ điều hành, tác nghiệp của lãnh đạo, cán bộ, công chức, cũng như nhu cầu tiếp cận thông tin của doanh nghiệp, nhân dân. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý, phụ trách theo quy định của Luật PCTN và quy định khác của pháp luật có liên quan. 
 
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tỉnh Quảng Trị
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tỉnh Quảng Trị
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành 275 cuộc kiểm tra về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động tại 550 đơn vị; phát hiện 21 đơn vị có vi phạm. 
 
    Tiếp tục thực hiện các cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 10/05/2005 của Chính phủ, các cơ quan, đơn vị đã thực sự chủ động trong việc sử dụng biên chế và kinh phí được giao hàng năm, nâng cao hiệu quả công tác, đảm bảo không tăng biên chế và kinh phí hành chính, quản lý và sử dụng tài sản công phù hợp, đúng quy định, thực hiện công khai, minh bạch thu chi tài chính, tiết kiệm, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức. Quy chế chi tiêu nội bộ của các cơ quan, đơn vị cũng thường xuyên được sửa đổi, bổ sung phù hợp, việc công khai tài chính được thực hiện trong hội nghị cán bộ, công chức hàng năm. Hiện nay, 100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị đã thực hiện cơ chế tự chủ. Thực hiện giao kinh phí tự chủ cho 37 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 151 cơ quan, đơn vị cấp huyện.
 
    Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện 96 cuộc kiểm tra/105 đơn vị việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, đơn vị, địa phương; qua kiểm tra có 21/22 đơn vị phát hiện có xảy ra vi phạm. Các cơ quan đơn vị đã thực hiện 223 cuộc kiểm tra/223 đơn vị về việc thực hiện quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua kiểm tra không có trường hợp nào cán bộ công chức, viên chức vi phạm về quy tắc ứng xử trong hoạt động công vụ. 
 
    Thực hiện các chủ trương của Đảng, của Tỉnh ủy và Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP; thời gian qua, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật và Chỉ thị số 08/CT- UBND ngày 24/06/2008 của UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động rà soát thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo tính hợp lý, phù hợp với năng lực, nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân hơn trong công tác phòng ngừa tham nhũng. 
 
    Cùng với trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy và UBND tỉnh tại địa chỉ 
www.tinhuyquangtri.vn và www.quangtri.gov.vn, hiện toàn tỉnh có 20/20 sở ban ngành cấp tỉnh và 10/10 huyện, thị, thành đã có trang thông tin điện tử, qua đó, đã cung cấp đầy đủ thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2 được cung cấp trên trang thông tin điện tử của tỉnh là 1.340 dịch vụ. 
 
    Kể từ năm 2017 đến nay, 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, xã đã ứng dụng phần mềm một cửa điện tử tỉnh trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. Năm 2018, phần mềm một cửa điện tử tỉnh đã tiếp nhận 273.296 hồ sơ, trong đó đã giải quyết đúng hạn 261.327 hồ đạt tỷ lệ 97,26%.
                                                                                 Thanh Loan
Theo http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-dia-phuong/202009/quang-tri-cong-khai-minh-bach-trong-moi-hoat-dong-cua-cac-co-quan-to-chuc-don-vi-dia-phuong-de-phong-ngua-tham-nhung-308586/