Ảnh: Internet

Theo đó, sửa đổi nội dung mức vốn được cấp của Ngân hàng Bank of India - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ghi tại Điều 2 Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 10/GP-NHNN ngày 31/7/2015 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng Bank of India - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thành “15.500.000 USD”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 10/GP-NHNN ngày 31/7/2015 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng Bank of India - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngân hàng Bank of India - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi mức vốn được cấp; Công bố nội dung thay đổi trên các phương tiện thông tin theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010.

Theo http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Thay-doi-von-duoc-cap-cua-Ngan-hang-Bank-of-India-Chi-nhanh-TP-Ho-Chi-Minh/415325.vgp