Hình ảnh: Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 941 nghìn tỷ đồng số 1

Gia Hân

Nguồn tin: https://tapchitaichinh.vn/info-media/thu-ngan-sach-nha-nuoc-6-thang-dau-nam-2022-dat-hon-941-nghin-ty-dong-349571.html