UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch triển khai thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt năm 2021 tại thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc.

Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch triển khai thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt năm 2021 tại thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc.

Thừa Thiên Huế thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt năm 2021 tại thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc.

Theo đó, kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng phương án thanh toán tổng thế và tăng cường mạng lưới chi trả trên địa bàn thí điểm; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân, nhất là đối tượng về phương thức chi trả không dùng tiền mặt.

Sẽ tổ chức đăng ký phương thức chi trả và rà soát/cập nhật bổ sung thông tin về căn cước công dân, số điện thoại,….; chuẩn bị hồ sơ mở tài khoản thanh toán cho đối tượng đủ diều kiện vào tháng 3/2021. Thời gian thực hiện chi trả cho đối tượng thí điểm kể từ 1/4/2021.

Việc triển khai thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt năm 2021 tại thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc góp phần triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết chính sách trợ giúp xã hội cho người dân; đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực trợ giúp xã hội.

Đồng thời, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội theo nhiều phương thức hiện đại, tiện lợi.

 

Góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế; từng bước cải cách thủ tục hành chính trong chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với người dân; bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính.

Viên Hữu
Theo https://doanhnghiepvn.vn/chuyen-doi-so/thua-thien-hue-thi-diem-chi-tra-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-khong-dung-tien-mat/20210227084241770