Triển khai hiệu quả xuất cấp vật tư, trang bị cho phòng, chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ - Ảnh 1
Theo https://tapchitaichinh.vn/info-media/trien-khai-hieu-qua-xuat-cap-vat-tu-trang-bi-cho-phong-chong-dich-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-mua-lu-344660.html