Quang cảnh phiên họp Quốc hội sáng 22/7. Ảnh: VGP

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết căn cứ quy định của Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN), Nghị quyết của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2019, trên cơ sở tổng hợp quyết toán ngân sách của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được HĐND cấp tỉnh phê chuẩn và thẩm định quyết toán ngân sách của các bộ, cơ quan Trung ương đã được thủ trưởng các bộ, cơ quan Trung ương duyệt, Chính phủ báo cáo quyết toán NSNN năm 2019.

Theo đó, dự toán thu NSNN 1.411.300 tỷ đồng, quyết toán 1.553.611,589 tỷ đồng, tăng 10,1% (142.311,589 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu do tăng thu từ các khoản thu về nhà, đất, thu khác ngân sách, thuế xuất nhập khẩu và thu từ dầu thô; ngân sách Trung ương (gồm cả nguồn viện trợ) tăng 33.450,42 tỷ đồng, ngân sách địa phương tăng 108.861,169 tỷ đồng.

Dự toán chi NSNN 1.633.300 tỷ đồng, quyết toán 1.526.892,949 tỷ đồng, bằng 93,5% (giảm 106.407,051 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu do một số khoản chi triển khai chậm nên bị hủy dự toán hoặc chuyển nguồn sang năm sau chi tiếp theo quy định của Luật NSNN. Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã thực hiện chi ngân sách bám sát mục tiêu, dự toán được giao, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Quyết toán chi ngân sách Trung ương là 586.806,247 tỷ đồng, thấp hơn 11,7% so với dự toán; quyết toán chi ngân sách địa phương là 940.086,702 tỷ đồng, thấp hơn 3,0% so với dự toán; số còn lại, một số khoản được chuyển nguồn sang năm sau sử dụng tiếp và một số nội dung hủy dự toán theo quy định của Luật NSNN.

Trên cơ sở các nội dung đã báo cáo, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2019.

Cụ thể, tổng số thu cân đối NSNN là 2.139.639,446 tỷ đồng, trong đó số thu NSNN theo dự toán là 1.553.611,589 tỷ đồng, thu chuyển nguồn năm 2018 sang năm 2019 là 434.356,624 tỷ đồng, thu từ kết dư năm 2018 là 150.570,478 tỷ đồng và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN là 1.100,755 tỷ đồng.

Tổng số chi cân đối NSNN là 2.119.541,763 tỷ đồng, trong đó chi NSNN theo dự toán là 1.526.892,949 tỷ đồng, chi chuyển nguồn sang năm 2020 là 592.648,814 tỷ đồng.

Bội chi NSNN 161.490,730 tỷ đồng, bằng 2,67% GDP (không bao gồm kết dư NSĐP 177.193,703 tỷ đồng).

Hải Liên

Theo http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Trinh-Quoc-hoi-xem-xet-phe-chuan-quyet-toan-thu-chi-NSNN-nam-2019/439358.vgp