Nội dung chính của Hội nghị lần này tập trung vào các vấn đề sau: (i) Thảo luận và bàn kế hoạch triển khai các hoạt động ưu tiên năm 2022; (ii) Thảo luận và bàn kế hoạch tiếp tục triển khai Chương trình hành động ASEAN về sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016-2025 (đã điều chỉnh theo kết quả đánh giá giữa kỳ cuối năm 2020); (iii) Tiếp tục thảo luận và thông qua Điều khoản tham chiếu (ToR) sửa đổi của các Nhóm chuyên trách của ASEAN về Sáng chế, Nhãn hiệu và Thực thi quyền sở hữu trí tuệ; (iv) Họp tham vấn với một số đối tác để rà soát tình hình triển khai kế hoạch hợp tác trong thời gian qua và xây dựng kế hoạch hợp tác trong thời gian tới;…

Hội nghị cũng quyết định Cuộc họp lần thứ 67 Nhóm AWGIPC sẽ được tổ chức trong tháng 8 năm 2022 dưới hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tùy theo tình hình thực tế. 

Ngoài ra, bên cạnh Cuộc họp AWGIPC 66, đã diễn ra một số sự kiện khác của ASEAN dưới hình thức trực tuyến, như Cuộc họp lần thứ 13 Tiểu ban Sở hữu trí tuệ Hiệp định tự do thương mại ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA IPC); các cuộc họp đối thoại (cấp kỹ thuật) giữa ASEAN với các đối tác khác như Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO), Cơ quan Sở hữu trí tuệ châu Âu (EUIPO), Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và Hiệp hội Nhãn hiệu quốc tế (INTA).Ông Rowel S. Barba, Giám đốc Cơ quan Sở hữu trí tuệ Philippines, Chủ tịch Nhóm AWGIPC nhiệm kỳ 2021-2023 phát biểu khai mạc Cuộc họp AWGIPC 66Các đầu cầu tham dự Hội nghị trực tuyến Cuộc họp AWGIPC 66 (ngày 23 và 24/3/2022)Một số hình ảnh từ các đầu cầu tham dự Hội nghi trực tuyến Cuộc họp đối thoại giữa các nước ASEAN và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) (ngày 24/3/2022)Một số hình ảnh từ các đầu cầu tham dự Hội nghị trực tuyến Cuộc họp lần thứ 13 Tiểu ban Sở hữu trí tuệ Hiệp định tự do thương mại ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA IPC) (ngày 25/3/2022)

 

Theo https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/21788/viet-nam-tham-du-cuoc-hop-lan-thu-66-nhom-cong-tac-ve-hop-tac-so-huu-tri-tue-cac-nuoc-asean-awgipc-66-va-cac-su-kien-lien-quan.aspx