Để đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (Nghị quyết số 27-NQ/TW), Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 8/8/2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 283/KH-UBND, ngày 05/10/2018 thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW, tạo được sự đồng bộ của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người hưởng lương và toàn xã hội trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách tiền lương.

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, thời gian qua để thực hiện hiệu quả cải cách chính sách tiền lương, Tỉnh ủy Lào Cai đã lãnh đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, kịp thời nội dung Nghị quyết số 27 -NQ/TW và cụ thể hóa bằng việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; chủ động rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính, rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động; chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách tinh giản biên chế, HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ công tác  theo nguyện vọng nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có cơ cấu hợp lý, số lượng phù hợp; đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tinh giản đảm bảo tỉ lệ theo Đề án đã được phê duyệt.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước; thực hiện các mức lương cơ sở được điều chỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội và quy định của Chính phủ, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức và viên chức, người lao động; các chính sách về an sinh xã hội có liên quan đến người hưởng tiền lương, tiền công đã được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho người nghỉ hưu; đảm bảo an sinh xã hội, giảm bớt khó khăn do trượt giá gây ra.

Đối với người lao động trong các doanh nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đều tuân thủ việc điều chỉnh mức lương tối thiểu theo quy định cho người lao động, thực hiện nghiêm các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi cho người lao động theo quy định. Căn cứ vào chỉ tiêu được giao, quỹ tiền thưởng được hình thành từ một phần lợi nhuận sau khi trừ các khoản theo quy định của Nhà nước trong trường hợp công ty có lợi nhuận,… qua đó đã thu hút và tạo việc làm cho người lao động với mức lương ổn định.

Hình ảnh: Chính sách tiền lương góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn số 1

Người dân ứng dụng công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt lĩnh vực lao động tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lào Cai.

Đến nay, kết quả rà soát sau gần một năm thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh cho thấy: đối với lương tối thiểu tháng, từ ngày 01/7/2022, 100% doanh nghiệp trong tỉnh đã rà soát, triển khai, điều chỉnh thang lương, bảng lương, áp dụng tiền lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 38; ký kết phụ lục hợp đồng lao động bảo đảm về tiền lương và các chế độ khác có liên quan với người lao động; tiếp tục thực hiện các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể. Đối với người lao động đã qua học nghề mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với công việc đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề.

Cụ thể, doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, tiền lương thấp nhất 5.400.000 đồng/người/tháng, cao hơn mức lương vùng IV theo quy định hiện hành 66,15%. Trong khi đó, doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước tiền lương thấp nhất 4.600.000 đồng/người/tháng, cao hơn mức lương vùng IV là 41,54%. Khảo sát tại doanh nghiệp dân doanh, tiền lương thấp nhất 4.000.000 đồng/người/tháng, cao hơn mức lương vùng IV là 23,07%.

Bám sát điều kiện, đặc điểm của địa phương, để tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương, tỉnh Lào Cai đã và đang triển khai thực hiện cơ chế tạo nguồn lực thực hiện chính sách tiền lương theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về điều hành dự toán chi ngân sách hàng năm. Đồng thời, tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp như: Triển khai các nhiệm vụ cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bảo đảm tổng nguồn thu và cơ cấu thu bền vững; tăng cường quản lý thu, tạo chuyển biến căn bản trong việc chống thất thu, xử lý và ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế; đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi từ phí sang thực hiện giá dịch vụ sự nghiệp công; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản.

Thời gian tới, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về cải cách chính sách tiền lương đồng bộ với đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm, giải pháp mà Nghị quyết số 27-NQ/TW đề ra.

Đồng thời, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 27-NQ/TW; tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, sử dụng hiệu quả số lượng biên chế được giao, gắn với tinh giản biên chế. Đẩy mạnh triển khai đồng bộ và hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính trong các đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai.

Chủ động rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương về cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong doanh nghiệp và văn bản có liên quan đến chính sách tiền lương trong khu vực công và các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, bảo đảm phù hợp với chính sách tiền lương mới của Trung ương ban hành. 

Tăng cường phân cấp, giao quyền tự chủ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm, kỷ luật, trả lương và quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện công tác tổ chức cán bộ gắn với thực hiện chính sách tiền lương theo quy định của pháp luật trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội. Xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện không nghiêm túc hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao trong thực hiện cải cách chính sách tiền lương gắn với cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và vi phạm quy định của pháp luật về tiền lương./

Bài, ảnh: Hồng Minh

Nguồn: dangcongsan.vn