Hình ảnh: Infographics: Mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam đến năm 2030 số 1

Thiết kế: Dương Tuấn
Nguồn: baochinhphu.vn