Hiện cơ quan của ông Hùng thực hiện chế độ ưu đãi nghề theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP như sau: Viên chức làm công tác chuyên môn (trực tiếp kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm) có mã ngạch V.05 hưởng phụ cấp 20%; mã ngạch V.08 hưởng phụ cấp 40%. Viên chức làm công tác hành chính (bao gồm lấy mẫu, giao nhận mẫu) có mã ngạch V.08 hưởng phụ cấp 40%. Ông Hùng hỏi, việc chi trả phụ cấp ưu đãi nghề như trên có đúng quy định không?
 
Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:
 
Hiện nay, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập thực hiện theo quy định tại các văn bản: Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ; Nghị định 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP.
 
Viên chức có mã số chức danh nghề nghiệp kỹ sư có chữ số đầu mã số V.05 được xem xét hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 20% theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP.
 
Trường hợp viên chức làm công tác hành chính (bao gồm lấy mẫu, giao nhận mẫu) có mã ngạch V.08: phụ cấp 40% chưa nêu rõ đủ thông tin để xác định mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định.
 
Nguồn: Chinhphu.vn