Chính sách tài chính
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước. Đáng chú ý, dự thảo Thông tư đề xuất, tài liệu cán bộ gồm hồ sơ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; hồ sơ về xây dựng và thực hiện chỉ tiêu biên chế; hồ sơ gốc cán bộ, công chức, viên chức có thời hạn bảo quản vĩnh viễn...
Về báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước
Ngày 14/2/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BTC quy định báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo...
Vận dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh và kiến nghị
Ở Việt Nam, hệ thống các văn bản pháp lý liên quan đến kế toán Công cụ tài chính phái sinh hiện hành do Bộ Tài chính...
Tổng cục Hải quan hướng dẫn điều chỉnh danh mục miễn thuế
Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 1678/TCHQ-TXNK ngày 12/5/2022 gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để hướng dẫn về...
Liên Hiệp HTX Ocop Việt Nam và Liên hiệp HTX Việt Nam với sự tham gia Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại đường Cổ Linh, Hà Nội và tiếp tục mở thêm 10 điểm bán hàng hỗ trợ nông sản bị ảnh hưởng Covid-19.