Chính sách tài chính
Thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) ngày 25/10/2021, đa số các đại biểu Quốc hội tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm và đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng, tiếp thu giải trình nhanh chóng, trách nhiệm của cơ quan soạn thảo.
Dành 137.664 tỷ đồng để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn...
Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào
Ngày 19/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2021/NĐ-CP quy định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt ...
Tổng cục Hải quan giải đáp về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải
Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 4962/TCHQ-TXNK ngày 20/10/2021 giải đáp về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt ...
Liên Hiệp HTX Ocop Việt Nam và Liên hiệp HTX Việt Nam với sự tham gia Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại đường Cổ Linh, Hà Nội và tiếp tục mở thêm 10 điểm bán hàng hỗ trợ nông sản bị ảnh hưởng Covid-19.