Ảnh minh họa
Trong đó, Thông tư nêu rõ cách thức xác định thời gian trong một số trường hợp đặc biệt.

Trường hợp 2 người thực hiện trợ giúp pháp lý trở lên thực hiện trợ giúp pháp lý cho 1 người được trợ giúp pháp lý trong cùng một vụ việc theo quy định của pháp luật thì thời gian làm căn cứ chi trả thù lao, bồi dưỡng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý là thời gian thực tế của từng người thực hiện trợ giúp pháp lý đã thực hiện nhưng tổng số thời gian không quá 30 buổi làm việc/1 vụ việc đối với vụ việc tham gia tố tụng hoặc không quá 20 buổi làm việc/1 vụ việc đối với vụ việc đại diện ngoài tố tụng.

Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng tạm đình chỉ vụ án. Thời gian làm căn cứ chi trả thù lao, bồi dưỡng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý là thời gian thực tế đã thực hiện đến thời điểm tạm đình chỉ vụ án; khi vụ án tiếp tục được giải quyết thì thời gian làm căn cứ chi trả thù lao, bồi dưỡng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý là thời gian thực tế thực hiện các công việc tiếp theo kể từ khi vụ án tiếp tục giải quyết đến khi kết thúc vụ việc.

Thông tư cũng nêu rõ, trường hợp thay thế, thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý. Thời gian làm căn cứ chi trả thù lao, bồi dưỡng thực hiện vụ việc cho người bị thay thế, bị thay đổi là thời gian thực tế mà họ đã thực hiện trợ giúp pháp lý đến thời điểm bị thay thế, bị thay đổi; thời gian làm căn cứ chi trả thù lao, bồi dưỡng thực hiện vụ việc cho người được cử thay thế là thời gian thực tế mà họ thực hiện các công việc tiếp theo kể từ khi được cử thay thế.

Nếu người được cử thay thế lựa chọn hình thức khoán chi vụ việc thì thù lao, bồi dưỡng cho cả 2 người (người thay thế và người bị thay thế, bị thay đổi) không quá mức khoán chi vụ việc tương ứng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/7/2021 thay thế Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 hướng dẫn cách tính thời gian và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện trợ giúp pháp lý (Thông tư số 18/2013/TT-BTP) và Thông tư số 05/2017/TT-BTP ngày 20/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 hướng dẫn cách tính thời gian và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện trợ giúp pháp lý (Thông tư số 05/2017/TT-BTP).

Minh Đức

Theo http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Cach-tinh-thoi-gian-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-truong-hop-dac-biet/436246.vgp