Hơn một tháng qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp vay (người sử dụng lao động) để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh, do bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ngân hàng đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện. Phối hợp với các sở, ngành, hội đoàn thể nhận ủy thác, chính quyền địa phương và các cơ quan truyền thông trung ương và địa phương phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn sâu rộng chủ trương, chính sách cho vay đến các doanh nghiệp và người lao động làm việc trong và ngoài KCN, KKT trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp doanh nghiệp (người sử dụng lao động) có kế hoạch, định hướng và làm các thủ tục vay vốn theo quy định, để có điều kiện sớm khắc phục khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân cho 3 doanh nghiệp vay với số tiền trên 511 triệu đồng để trả lương ngừng việc, trả lương cho gần 150 lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, cho vay 2 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc, với số tiền trên 141 triệu đồng và cho vay 1 doanh nghiệp để trả lương người lao động khi phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Thời gian đến, ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp có nhu cầu, đảm bảo điều kiện được tiếp cận nhanh chóng, kịp thời nguồn vốn vay. 

Số tiền cho vay theo chính sách này nằm trong gói hỗ trợ 7.500 tỷ đồng từ nguồn vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chính sách này được Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện giải ngân đến hết ngày 5/4/2022, hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho vay tái cấp vốn.   

Theo https://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/co-3-doanh-nghiep-dau-tien-duoc-vay-von-uu-dai-338157.html