Ảnh minh họa
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 theo cam kết của Việt Nam gia nhập WTO. Đối tượng áp dụng là thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện…

Thông tư nêu rõ, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 1701) đấu giá thí điểm năm 2021 là 108.000 tấn. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định về pháp luật đấu giá tài sản, phù hợp với tính chất tài sản bán đấu giá. Bộ Công Thương sẽ thành lập hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 để điều hành việc đấu giá.

Sau khi có báo cáo kết quả đấu giá của Hội đồng đấu giá, Bộ Công Thương có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.

Việc sử dụng văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá để làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật hải quan.

KL

Theo http://baochinhphu.vn/Tai-chinh/Dau-gia-thi-diem-han-ngach-thue-quan-nhap-khau-duong-nam-2021/436106.vgp