Bà Danh đề nghị Nhà nước quan tâm đến người nghỉ hưu trong giai đoạn trên và có giải đáp cụ thể về vấn đề này.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 28/NQ-TW về cải cách chính sách BHXH trong đó có nội dung về thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ. 

Theo đó, thực hiện điều chỉnh trợ cấp hưu trí xã hội theo khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước; lương hưu cơ bản được điều chỉnh chủ yếu dựa trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, khả năng của Quỹ BHXH và ngân sách Nhà nước; quan tâm điều chỉnh thỏa đáng đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ.

Tại Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 có nội dung về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, đã được thể chế hóa tại Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 7/12/2021 của Chính phủ. Theo đó, từ ngày 1/1/2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/2022. 

Ngoài ra, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995 sau khi thực hiện điều chỉnh tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng mà có mức hưởng dưới 2.500.000 đồng/tháng thì: Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

Ngày 11/11/2022, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, trong đó tại Khoản 1 Điều 3 có nội dung về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2023 như sau: Tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; đồng thời tại Khoản 7 Điều 4 giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết việc thực hiện nội dung điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

Như vậy, khi thể chế hóa nội dung tại Nghị quyết số 28/NQ-TW về việc quan tâm điều chỉnh thỏa đáng đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ tại 2 Nghị quyết của Quốc hội đều tập trung điều chỉnh lương hưu đối với nhóm người hưởng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995.

Với thẩm quyền là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH cho người lao động, khi có văn bản của Chính phủ thể chế hóa Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội quy định cụ thể về đối tượng, thời điểm điều chỉnh và mức điều chỉnh, ngành BHXH Việt Nam sẽ tổ chức thực hiện kịp thời bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Theo Chinhphu.vn