Theo quy định khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan số 54/2014/QH13, người khai hải quan xác định có sai sót trong việc khai hải quan được thực hiện khai bổ sung trong các trường hợp, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan Hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, trừ trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm.

Quá thời hạn quy định, người khai hải quan mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Tại điểm b khoản 1 Điều 20 Thông tư sô 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 20 Thông tư số 39/2018/TT BTC của Bộ Tài chính quy định: “b) Khai bổ sung sau khi hàng hóa đã được thông quan. Trừ nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thực vật, an toàn thực phẩm, người khai hải quan thực hiện khai bổ sung sau thông quan trong các trường hợp sau:

b.1) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trọng thời hạn 60 ngày kể từ ngày thống quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;

b.2) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật”.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, đối với hàng hoá đi mượn thuộc các tờ khai tạm nhập đăng ký từ ngày 15/10/2019 (ngày có hiệu lực của Thông tư số 60/2019/TT-BTC) và chưa tái xuất, người khai hải quan xác định có sai sót trong việc khai trị giá hải quan và thuộc các trường hợp được phép tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính thì thực hiện khai bổ sung theo quy định.

Theo đó, cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra các điều kiện để được khai bổ sung, trị giá hải quan khai bổ sung, chính sách thuế và các quy định về khai bổ sung để xử lý theo quy định.

Theo https://tapchitaichinh.vn/co-che-chinh-sach/hang-di-muon-chua-tai-xuat-xac-dinh-co-sai-sot-thi-duoc-khai-bo-sung-340762.html