Hình ảnh: Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 số 1
T.Anh
Nguồn tin: https://tapchitaichinh.vn/info-media/ke-hoach-chuyen-doi-so-cua-bo-tai-chinh-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030-350446.html