Ma túy là hiểm họa với giới trẻ
Triệt phá điểm bán ma túy tại vùng biên Thanh Hóa
Theo https://baodantoc.vn/ma-tuy-la-hiem-hoa-voi-gioi-tre-1687745612928.htm