Trong vườn nhà ông Chính có cây lâu năm ăn trái và cây lấy gỗ như keo, mít, ổi. Ông hỏi, khi nhà nước thu hồi thì gia đình ông có được đền bù hết không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại các từ Điều 74 đến Điều 94 Luật Đất đai đã quy định nguyên tắc, điều kiện, bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Để có sở được hướng dẫn cụ thể, đề nghị ông liên hệ cơ quan Tài nguyên và Môi trường tại địa phương để được trả lời theo đúng thẩm quyền.

Theo Chinhphu.vn