Cụ thể, Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển chủ đề Bảo hiểm với đề mục Bảo hiểm xã hội; chủ đề Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước với đề mục Thi đua, khen thưởng; Chủ đề Thông tin, báo chí, xuất bản với đề mục Xuất bản; Chủ đề Giao thông, vận tải với 5 đề mục: Đường sắt, Giao thông đường bộ, Giao thông đường thủy nội địa, Hàng hải Việt Nam, Hàng không dân dụng Việt Nam.

Ngoài ra, phê duyệt kết quả pháp điển 27 đề mục gồm: Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Biển Việt Nam, Tần số vô tuyến điện, Dầu khí, Hóa chất, Chuyển giao công nghệ, Thủy sản, Thuế bảo vệ môi trường, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Cạnh tranh, Quản lý ngoại thương, Thương mại, Công tác văn thư, Phòng, chống tác hại của rượu, bia…

Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc sắp xếp 4 chủ đề và 27 đề mục nêu trên vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên truyền về kết quả pháp điển.

Trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc các 4 chủ đề và 27 đề mục nêu trên, cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định.

Thanh Quang

Theo http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Phe-duyet-ket-qua-phap-dien-4-chu-de-27-de-muc/421345.vgp