Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri tỉnh Tiền Giang như sau:

Theo quy định Khoản 5, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, các đối tượng thanh niên xung phong; cán bộ, chiến sĩ Công an, dân công hoả tuyến… đã được giải quyết hưởng chế độ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT, khi đi khám chữa bệnh được Quỹ BHYT chi trả 80% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi được hưởng. 

Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, trong đó có đề xuất nâng mức hưởng BHYT từ 80% lên 100% của đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Tài chính tiếp thu hoàn thiện dự thảo Nghị định.

Theo Chinhphu.vn