Hằng tháng, phòng khám đóng BHXH cho bà 1.152.000 đồng và yêu cầu bà đóng BHXH với số tiền 526.000 đồng. Bà Trang hỏi, phòng khám yêu cầu bà đóng BHXH mức như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2, Khoản 3 Điều 85, Khoản 4 Điều 86 Luật BHXH năm 2014, người lao động là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì cả người sử dụng lao động và người lao động không phải đóng BHXH tháng đó.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 90, Khoản 2 Điều 91, Khoản 1 Điều 93 Bộ luật Lao động năm 2019; Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc: 

Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu; mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ; người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động; từ ngày 1/1/2018 tiền lương tháng đóng BHXH (bắt buộc) đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

Trường hợp bà Trang làm việc theo hợp đồng dịch vụ (không phải là hợp đồng lao động) 1 ngày/tuần với mức thu nhập trung bình 1.500.000 đồng/tháng thấp hơn mức lương tối thiểu quy định tại Điều 3 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia, đóng BHXH bắt buộc.

Theo Chinhphu.vn