Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
 
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Người cao tuổi thì đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng là người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng.
 
Như vậy, người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên là người đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng vẫn được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.
 
Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hằng tháng, trong đó: … Thời gian hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi quy định tại các Điểm b Khoản 5 Điều 5 Nghị định này kể từ thời điểm người đó đủ 75 tuổi, quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 5 Nghị định này kể từ thời điểm người đó đủ 80 tuổi...
 
Nguồn: Chinhphu.vn