Hình ảnh: Tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở karaoke, vũ trường số 1

Theo đó, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 về công tác PCCC trong tình hình mới. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ các điều kiện kinh doanh được quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan trước khi cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; thực hiện các thủ tục thu hồi Giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở không đủ điều kiện an toàn về PCCC, an ninh trật tự theo kiến nghị của ngành Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và triển khai có hiệu quả Nghị định số 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật chuyên ngành về hoạt động karaoke, vũ trường và phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường./.

PV

Nguồn tin: https://baochinhphu.vn/tiep-tuc-tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-tai-cac-co-so-karaoke-vu-truong-102230118105958289.htm