Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Ngày 3/11/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới nước Cộng hòa Pháp đã ký Thỏa thuận Hành chính về việc công nhận văn bằng và các quá trình đào tạo (tham khảo văn bản tại: https://vga.moet.gov.vn/vi/thong-bao-quan-ly-vb-cc/thong-bao/viet-nam-va-cong-hoa-phap-ky-ket-thoa-thuan-hanh-chinh-ve- cong-nhan-van-bang-va-cac-qua-trinh-dao-tao-25.html).

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam, văn bằng của cơ sở giáo dục nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của Thỏa thuận nói trên được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng.

Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT, việc công nhận văn bằng được thực hiện theo nhu cầu của người có văn bằng, cơ quan quản lý về nhân sự hoặc đơn vị quản lý lao động khi được sự đồng ý của người có văn bằng.

Theo Chinhphu.vn