Trong tháng 7, dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại nhiều địa phương. Nhằm kiểm soát và khống chế sự lây lan của dịch bệnh, 19 tỉnh, thành phố phía nam đã thực hiện Chỉ thị số 16 và một số địa phương khác thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Tổng cục Thống kê, điều này đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án đầu tư công. Tuy vậy, tính chung 7 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 7 ước đạt 38.300 tỷ đồng, giảm 1,7% so với tháng 6 và giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung 7 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 210.800 tỷ đồng, bằng 44,3% kế hoạch năm và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 bằng 39% và tăng 25,2%).

Trong số này, vốn Trung ương quản lý đạt 35.200 tỷ đồng, bằng 41,8% kế hoạch năm và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước; vốn địa phương quản lý đạt 175.600 tỷ đồng, bằng 44,8% kế hoạch năm và tăng 4,3%.

Về đầu tư nước ngoài, tổng số dự án đăng ký cấp mới tính đến 20/7/2021 giảm 37,9% so với cùng kỳ năm 2020 nhưng số vốn đăng ký tăng 7%. Vốn đăng ký cấp mới bình quân 1 dự án trong 7 tháng qua đạt 10,1 triệu USD (cùng kỳ năm 2020 chỉ đạt 5,8 triệu USD/dự án).

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/7/2021 (bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) đạt 16,72 tỷ USD, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 7 tháng qua ước đạt 10,5 tỷ USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước.

BT
Theo http://baochinhphu.vn/Kinh-te/7-thang-nam-2021-Von-dau-tu-cong-thuc-hien-tang-56/440456.vgp