Ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 137/QĐ-BTC về kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2024. Bám sát mục tiêu, yêu cầu về cải cách TTHC tại các nghị định, nghị quyết của Chính phủ; chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các yêu cầu kiểm soát TTHC.

Theo đó, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhằm mục tiêu cải cách TTHC một cách toàn diện gắn với việc phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bộ Tài chính cũng thường xuyên rà soát, đánh giá TTHC nhằm đề xuất bãi bỏ những TTHC không còn phù hợp hoặc sửa đổi theo hướng cụ thể, rõ ràng, đơn giản, tăng tính khả thi cho cá nhân, tổ chức thực hiện.

Về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, 4 tháng đầu năm 2024, Bộ Tài chính đã ban hành 6 quyết định công bố bãi bỏ 40 TTHC, sửa đổi, bổ sung, thay thế 24 TTHC và ban hành mới 10 TTHC trong lĩnh vực thuế, bảo hiểm, công sản, kho bạc.

Đến nay, tổng số TTHC còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 765 TTHC. Trong đó: lĩnh vực thuế có 235 TTHC; lĩnh vực hải quan có 225 TTHC; lĩnh vực kho bạc có 11 TTHC; lĩnh vực dự trữ có 7 TTHC; lĩnh vực chứng khoán có 104 TTHC; lĩnh vực tài chính chung có 183 TTHC.

Trên cơ sở quyết định công bố, Bộ Tài chính cũng đã thực hiện việc công khai, cập nhật đầy đủ và kịp thời lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử của Bộ và trụ sở cơ quan tiếp nhận, thực hiện TTHC theo đúng quy định.

Tính đến ngày 26/4/2024, số DVCTT của Bộ Tài chính là 765, trong đó: 383 DVCTT toàn trình, 123 DVCTT một phần và 259 dịch vụ cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời, Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp 284 DVCTT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục cải cách trên mọi mặt công tác như: hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, cải cách TTHC theo hướng toàn diện và hiệu quả hơn, tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hoá các lĩnh vực, nhất là trong các lĩnh vực thuế, hải quan, nhằm tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đã ký Quyết định số 412/QĐ-TTg  phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2024-2025.

Theo Quyết định này, Bộ Tài chính thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 6 ngành nghề kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2024-2025 gồm: Dịch vụ kế toán; dịch vụ thẩm định giá; lĩnh vực tài chính ngân hàng; lĩnh vực thuế; lĩnh vực hải quan; lĩnh vực chứng khoán.

Để đẩy mạnh số hóa, cắt giảm thành phần hồ sơ trên cơ sở khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin giải quyết TTHC, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện, Quyết định số 412/QĐ-TTg đã bãi bỏ trường thông tin ngày cấp, nơi cấp giấy tờ công dân tại mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán...

Đối với thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, bỏ quy định về thành phần hồ sơ "Phiếu lý lịch tư pháp đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp" nhằm cắt giảm thành phần hồ sơ là bản sao phiếu lý lịch tư pháp để phù hợp với quy định về tiêu chuẩn và điều kiện đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp, giúp giảm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức.

Ngoài ra, Quyết định số 412/QĐ-TTg còn bổ sung phương thức thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đối với TTHC liên quan đến giảm thuế thu nhập cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, do bị tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo...

Theo https://tapchitaichinh.vn/765thutuchanhchinhcon-hieu-luc-thuoc-linh-vuc-quan-ly-cua-bo-taichinh.html