Mặc dù tình hình 9 tháng đầu năm ảnh hưởng của dịch COVID-19 khá nặng nề đến đời sống kinh tế - xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN), nhưng tỷ lệ thu NSNN 9 tháng đầu năm của Cục Thuế tỉnh Bình Định vẫn đạt ở mức cao và đồng đều trong các lĩnh vực.

Trong cơ cấu nguồn thu, có 11/17 khoản thu nội địa thực hiện đạt và vượt bình quân dự toán HĐND Tỉnh giao, trong đó có nhiều khoản thu thực hiện đạt khá và tăng trưởng so với cùng kỳ như: Thu từ DNNN Trung ương đạt 99,4% dự toán năm, tăng 40,2% so cùng kỳ; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 76% dự toán năm, tăng 9,9%; thuế thu nhập cá nhân đạt 82,7% dự toán năm, tăng 6,3%.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bình Định cho biết, thu thuế nội địa tăng cao đã góp phần đảm bảo kế hoạch thu NSNN năm 2021, phục vụ chi cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thời gian tới, Cục Thuế tỉnh Bình Định tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phân tích, rà soát, xác định và đánh giá kịp thời những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN trên địa bàn, nhất là nguồn thu mới phát sinh. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với các ngành, các huyện, thị xã, thành phố để tăng cường công tác quản lý thu NSNN. Các Chi cục Thuế đánh giá tình hình nợ thuế đến hết tháng 9/2021 theo từng địa bàn và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo thu NSNN trong những tháng cuối năm.

Trong những tháng cuối năm, Cục Thuế tỉnh Bình Định cũng sẽ tăng cường thanh kiểm tra, rà soát các chi phí hợp lý, hợp lệ theo đúng quy định; đẩy mạnh rà soát các đơn vị, DN nợ thuế để có biện pháp chế tài mạnh; tiếp tục triển khai việc kiểm tra hồ sơ DN tại cơ quan thuế...

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác giám sát việc kê khai thuế của người nộp thuế để thu kịp thời các khoản thuế phát sinh; tập trung kiểm tra các tờ khai có sự mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp, chủ động đôn đốc DN nộp đúng, đủ, kịp thời tiền thuế vào NSNN...

Đồng thời, Cục Thuế tỉnh Bình Định cũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế một cách hiệu quả.

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/cuc-thue-binh-dinh-thu-ngan-sach-tang-231-so-voi-cung-ky-nam-truoc-339888.html