Một số giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2022 - Ảnh 1
Theo https://tapchitaichinh.vn/info-media/mot-so-giai-phap-de-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-tai-chinh-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2022-344164.html