Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành công văn về việc chấn chỉnh công tác báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/01/2020, Công văn số 4034/UBND-TCD ngày 08/11/2019 và Công văn số 124/UBND-TCD ngày 10/01/2020, trong đó chấn chỉnh và thực hiện tốt chế độ báo cáo về công tác tiếp công dân, phân loại xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn về giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn về giải quyết khiếu nại, tố cáo
    Các địa phương tập trung kiểm tra, xem xét giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là những vụ việc đông người, kéo dài, vụ việc do cơ quan cấp trên chuyển về đến nay đã quá hạn chưa có báo cáo (nêu rõ nguyên nhân cụ thể đối với những vụ việc quá hạn, kéo dài). Kết quả báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/5/2020.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận thanh tra, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, việc giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, nhất là đối với các vụ việc công dân khiếu tố vượt cấp lên tỉnh và ra Trung ương.
 
    Cùng với đó, các địa phương kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn để báo cáo, kiến nghị, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp xử lý.
                                                                                         Hồng Hà
Theo http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-dia-phuong/202005/bac-giang-chan-chinh-cong-tac-bao-cao-ket-qua-giai-quyet-don-thu-khieu-nai-to-cao-307990/