Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng. Cụ thể, các cấp ủy kiểm tra 5.100 lượt tổ chức đảng và 39.863 lượt đảng viên (tăng hơn 7.000 lượt); giám sát 2.955 lượt tổ chức và 24.321 lượt đảng viên (tăng hơn 9.000 lượt đảng viên so với nhiệm kỳ trước). 
 
    Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm với số lượng tăng mạnh so với nhiệm kỳ trước. Qua 5 năm, Ủy ban Kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở đã kiểm tra 672 tổ chức đảng, 1.570 đảng viên (tăng 214 tổ chức, 54 đảng viên). Qua đánh giá của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh đã bám sát phương châm “trọng tâm, trọng điểm”, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Từ việc đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát, nhiều vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được phát hiện, chỉ rõ, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh. 
 
Các đại biểu dự Hội nghị triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên năm 2020 tỉnh Bắc Giang
Các đại biểu dự Hội nghị triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên năm 2020 tỉnh Bắc Giang
    Công tác kiểm tra, giám sát đã đóng góp tích cực trong việc giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Toàn Đảng bộ có 34 tổ chức đảng (giảm 1 tổ chức), 2.124 đảng viên phải thi hành kỷ luật (chiếm 2,45% tổng số đảng viên, tăng 157 đảng viên so với nhiệm kỳ trước), có 596 đồng chí là cấp ủy viên các cấp. Trong số này có 43 đảng viên bị cách chức, 155 trường hợp bị khai trừ. Qua rà soát, vi phạm của các tổ chức đảng, đảng viên chủ yếu trong thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ. Ngoài ra, vi phạm những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên; thực hiện chính sách dân số… 
 
    Việc xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thẩm quyền, rõ nội dung, tính chất vi phạm, có tính giáo dục, phòng ngừa cao. Xử lý cơ bản đồng bộ giữa kỷ luật của đảng với kỷ luật của chính quyền, đoàn thể. Qua đây giúp tổ chức đảng và đảng viên nhận rõ khuyết điểm để có biện pháp khắc phục, sửa chữa. Kết quả đạt được là một trong những yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm, giữ vững tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng, tạo nền tảng để các cấp ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
                                                                                           P.V
Theo http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-dia-phuong/202008/bac-giang-kiem-tra-5100-luot-to-chuc-dang-va-39863-luot-dang-vien-308376/