Ảnh minh họa

Trong đó, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/1/2021 gồm 09 chương và 101 Điều quy định về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể: nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; đăng ký tên doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử;...

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/1/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nghị định gồm 06 chương và 47 Điều, trong đó quy định điều kiện bảo hiểm; phòng, chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm; quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xe cơ giới; quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;...

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/1/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể gồm: Các hành vi vi phạm quy định về thành lập, cho phép thành lập; sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục hoặc tổ chức thực hiện dịch vụ giáo dục; chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục; các hành vi vi phạm quy định về hoạt động tuyển sinh; các hành vi vi vi phạm quy định về nội dung, chương trình, đào tạo liên thông, liên kết; các hành vi vi phạm quy định về thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; các hành vi vi phạm quy định về tư vấn du học; hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; các hành vi vi phạm quy định về quản lý, cấp và sử dụng văn bằng, chứng chỉ; các hành vi vi phạm quy định đối với nhà giáo và người học; các hành vi vi phạm quy định về cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính và các điều kiện đảm bảo chất lượng.

Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/1/2021 quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025 được ban hành nhằm quy định về chuẩn nghèo đa chiều để triển khai các chương trình, chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội (2021-2025) của đất nước và các địa phương.

Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/1/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. Quyết định sửa đổi khoản 1 Điều 10 của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo: Bỏ mốc thời gian “và được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2020".

Quyết định số 03/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/1/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Trong đó, Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: “1. Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật về chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025: Hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Chí Kiên

Theo http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Ban-hanh-12-van-ban-QPPL-trong-thang-12021/424358.vgp