Trong tháng 5, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang phối hợp tham mưu có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; chủ động, kịp thời nắm chắc tình hình hoạt động của các đối tượng phản động không để lợi dụng phát sinh vấn đề về môi trường, dịch bệnh, thiên tai trong thời gian để lôi kéo, kích động gây rối ở địa phương, nhất là tình hình liên quan đến dịch Covid-19 và tình hình ở biển Đông.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo: Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng; sơ kết thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang phối hợp tham mưu có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội
Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang phối hợp tham mưu có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội
    Thực hiện Quy định 04-QĐ/TW ngày 25/07/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII), Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Quy chế phối hợp (Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký, ban hành 07 Quy chế phối hợp). Đồng thời, rà soát, bổ sung, đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hậu Giang.
 
    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động, phối hợp với các cơ quan Khối nội chính tỉnh chuẩn bị nội dung, tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp giao ban định kỳ Khối nội chính.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản triển khai thực hiện Thông báo số 50-TB/TW ngày 17/07/2018 và Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, đối với tổ chức và hoạt động của Luật sư.
 
    Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành văn bản mời tham gia thành viên Đoàn rà soát tổng thể các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2019 và thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Tiếp tục nghiên cứu, phối hợp chuẩn bị nội dung, tổ chức trao đổi nghiệp vụ với Ban Chỉ đạo kiêm nhiệm cấp huyện về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
    Tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban và công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên trao đổi, phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia đóng góp ý kiến văn kiện và đề án nhân sự Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Tiếp tục theo dõi, tham mưu đề xuất thực hiện Đề án nối mạng trực tuyến từ phòng xét xử đến phòng làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đảm bảo yêu cầu cải cách tư pháp. 
 
    Phối hợp tham mưu Tiểu ban Văn kiện và Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (tham gia tổng hợp, đóng góp dự thảo báo cáo chính trị, xây dựng dự thảo Nghị quyết và Chương trình thực hiện Nghị quyết).
 
    Thực hiện Quyết định số 2355-QĐ/TU ngày 25/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy phân công cán bộ tham gia Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
    Chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, nắm tình hình thiên tai, dịch bệnh trên động, thực vật, nhất là công tác triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong cán bộ và nhân dân; đồng thời, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, đã sắp xếp, phân công cán bộ, công chức trực, làm việc tại cơ quan và tại nhà, đảm bảo các điều kiện y tế phòng ngừa dịch bệnh, phối hợp tốt, công việc được đảm bảo, chế độ thông tin, báo cáo kịp thời; theo dõi sát diễn biến thông tin trên mạng xã hội, dư luận xã hội quan tâm. 
 
    Thực hiện Quy chế phối hợp với Ban Chỉ đạo kiêm nhiệm về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cấp huyện, lãnh đạo và công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên trao đổi nghiệp vụ theo dõi việc tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách tư pháp năm 2020 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo kiêm nhiệm. Phối hợp theo dõi, nắm tình hình các vụ có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm kinh tế.
 
    Về công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ hàng tháng; cử công chức tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh và thường xuyên tại cơ quan (tiếp 01 lượt công dân), cử cán bộ tham gia Đoàn công tác liên ngành tỉnh (02 cuộc); tiếp nhận 12 đơn (03 khiếu nại, 03 tố cáo, 03 phản ánh, 03 yêu cầu), lưu theo dõi 06 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 05 đơn, lũy kế từ đầu năm đến nay tiếp nhận 40 đơn (12 khiếu nại, 08 tố cáo, 21 phản ánh, 02 kiến nghị, 06 yêu cầu và 01 tố giác), lưu theo dõi 19 đơn (do không đủ điều kiện xử lý), chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 30 đơn (đã giải quyết xong 16 đơn, tiếp tục giải quyết 14 đơn). 
                                                                           Trịnh Hoàn
Theo http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-dia-phuong/202006/ban-noi-chinh-tinh-uy-hau-giang-phoi-hop-tham-muu-co-hieu-qua-cong-tac-dam-bao-an-ninh-quoc-gia-trat-tu-an-toan-xa-hoi-308179/