Trong 6 tháng đầu năm 2020, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Bình Định đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Cấp ủy các cấp kiểm tra 62 tổ chức đảng, 2.988 đảng viên (trong đó có 340 cấp ủy viên); giám sát 29 tổ chức đảng, 34 đảng viên (trong đó có 13 cấp ủy viên); giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 3 đảng viên.
 
Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2020 tỉnh Bình Định
Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2020 tỉnh Bình Định
    Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 3 tổ chức đảng, 8 đảng viên (có 5 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận 1 tổ chức đảng, 5 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; kiểm tra 28 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 19 tổ chức đảng, 24 đảng viên (có 23 cấp ủy viên); giải quyết tố cáo 20 đảng viên là cấp ủy viên các cấp; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 5 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 tổ chức đảng và 76 đảng viên (khiển trách 56, cảnh cáo 8, cách chức 1, khai trừ 11 trường hợp).
 
    Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Bình Định tập trung phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu cấp ủy thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 bảo đảm thời gian, chất lượng, hiệu quả; thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng; kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ được giao và những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm. 
 
    Cùng với đó, tăng cường giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên kịp thời, đúng quy định; chủ động phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tư cách đại biểu; vi phạm về nguyên tắc, thủ tục bầu cử đại biểu để thẩm tra, xem xét, kết luận và tham mưu cấp ủy giải quyết, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
                                                                                               P.V
Theo http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-dia-phuong/202007/binh-dinh-kiem-tra-62-to-chuc-dang-2988-dang-vien-308242/